فروشگاه بصیر الکترونیک

عمده محصولات امنیتی و نظارتی که با برند های مختلف وارد کشور می شوند می توانند تمامی نیاز های تامین امنیت را برای اماکن فراهم کنند البته با توجه به این تنوع زیاد برند انتخاب برند مناسب اهمیت می یابد، در صورتی که شناخت مناسب داشته باشید می توانید با انتخاب برند مناسب در هزینه های خود بسیار صرفه جویی کنید . فروشگاه بصیر الکترونیک که زیر مجموعه شرکت آتی نگر الکترونیک می باشد با استفاده از تجربه مفید این شرکت در پروژه های بزرگ طی چند سال گذشته در قلب مرکز تجاری سیستم های نظارتی و امنیتی ایران پاساژ یگانه تاسیس شده است که با کارشناسان فروش مجرب و توانا شما را از مرحله انتخاب برند مناسب تا اجرا و نگه داری همیاری می کنند.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺗﯽ ﻧﮕﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺖ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
نمایندگی برترین ها

نمایندگی هایک ویژن

برند اول حال حاضر جهان در صنعت دوربین مداربسته این شرکت در سال ۲۰۰۱ در هانگژو چین تأسیس، و به سرعت تبدیل به یکی از پیشتازان صنعت نظارت تصویری جهان گردید. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی TURBOHD و IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درباره هایک ویژن بیشتر بخوانید

نمایندگی داهوا

دومین برند برتر جهان در صنعت دوربین مداربسته در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ دوم از ده ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﮑﻨﻮژی ﻫﺎی HDCVI و IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درباره داهوا بیشتر بخوانید
زمینه های فعالیت شرکت آتی نگر الکترونیک: ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی: ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی، ﻣﺸﺎوره ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ,اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻧﺘﻘﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ACCESS CONTROL ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮال اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺴﯿﻮ و اﮐﺘﯿﻮ و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲ دوره ای: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی دوره ای و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری: ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ
ﻧﻮﺳﺎزی: ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی

پشتیبانی و فروش

02166461581