IP در دوربین های مدار بسته چگونه می باشد؟

دسته بندی : آموزش

سه شنبه, 27 آبان 99 ساعت 14:39

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود آب، خاک و گردوغبار می باشد و با internet Protocol) IP) فرق دارد.

عدد اول بیانگر حفاظت در برابر گرد و خاک و عدد دوم بیانگر میزان محافظت در برابر پاشش آب و بارندگی می باشد.

برای مثال نشان IP66  یعنی:

۶ اول به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گرد و غبار.

۶ دوم دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتی ها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

جدول ذیل نشانگر اعداد بکار رفته در این استاندارد است.

عدد اول درجه حفاظت
۰ هیچگونه حفاظتی در برابر قسمت های برقدار و یا متحرک داخل محفظه وجود ندارد.
۱ دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است
۲ دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.
۳ دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از ۲.۵  میلیمتر حفاظت شده است.
۴ دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیتر محافظت شده است.
۵ گرد و غباری که وارد دستگاه می شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.
۶ منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.
عدد دوم درجه حفاظت
۰ دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.
۱ دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.
۲ دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا زاویه ۶۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
۳ دستگاه در برابر باران که به طور قائم با زاویه ۱۸۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
۴ دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.
۵ دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.
۶ دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتی ها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.
۷ در فشار معین مایع آب وارد دستگاه نمی شود. حداکثر عمق ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه
۸ در عمق کمی بیشتر از یک متر به مدت ۱ ساعت
۹ در عمق زیاد، فشار زیاد آب و دمای خیلی پایین مقاوم می باشد.

پشتیبانی و فروش

02166342766 02166342767